ശ്രീയേശു നാമം അതിശയ നാമം

ശ്രീയേശു നാമം അതിശയ നാമം
ഏഴയെനിക്കിമ്പ നാമം

പാപ പരിഹാരാര്‍ത്ഥം പാതകരെ തേടി
പാരിടത്തില്‍ വന്ന നാമം
പാപമറ്റ ജീവിതത്തിന്‍ മാതൃകയെ കാട്ടിത്തന്ന
പാവനമാം പുണ്യ നാമം

എണ്ണമില്ലാ പാപം എന്നില്‍  നിന്നു നീക്കാന്‍
എന്നില്‍ കനിഞ്ഞ നാമം
അന്യനെന്ന മേലെഴുത്ത് എന്നേക്കുമായ് മായ്ച്ചുതന്ന
ഉന്നതന്റെ  വന്ദ്യ നാമം

വാനം ഭൂമി ഏവം പാതാളം ഒരു പോല്‍
വാഴ്ത്തി വണങ്ങും നാമം
വാനിലും ഭൂവിലുമുള്ള എല്ലാ അധികാരത്തെയും
ആയുധം വയ്പ്പിച്ച നാമം

എല്ലാ നാമത്തിലും മേലായ നാമം
ഭക്തര്‍ ജനം വാഴ്ത്തും നാമം
എല്ലാ മുഴങ്കാലും മടങ്ങിടും തിരുമുന്പില്‍
വല്ലഭത്വം ഉള്ള നാമം

ഭൂതബാധിതര്‍ക്കും നാനാ വ്യാധിക്കാര്‍ക്കും
മോചനം കൊടുക്കും നാമം
കുരുടര്‍ക്കും മുടന്തര്‍ക്കും കുഷ്ഠ് രോഗികള്‍ക്കുമെല്ലാം
വിടുതലും നല്‍ക്കും നാമം

നീയിയോടെ രാജ്യ ഭാരമേല്‍പ്പാന്‍ ഭൂവില്‍
വേഗം വരുന്ന നാമം
നാടുവാഴികളാം തന്റെ സിദ്ധരുമായ് ദാവീദിന്‍
സിംഹാസനത്തില്‍ വാഴും നാമം