കൈനീട്ടി നില്‍ക്കുന്ന യേശുനാഥാ

കൈനീട്ടി നില്‍ക്കുന്ന യേശുനാഥാ
എന്നെ വിളിക്കുന്ന യേശുനാഥാ
സാദരം എന്നെ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു
തിരുമുമ്പില്‍ എന്നെ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു
ആനന്ദവും ആത്മദുഃഖങ്ങളും
കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നിതാ ബലിയില്‍

അള്‍ത്താരമുന്നില്‍ തിരുവോസ്തി മുന്നില്‍
അനുതാപമോടിതാ നില്പൂ
എന്‍ കൈകളെന്നും പാവനമാക്കൂ
ഹൃദയത്തിലെന്നും വസിക്കൂ
അനുഗ്രഹിക്കൂ നാഥാ വേഗം

ഞാനറിയാത്തൊരു ലോകത്തുനിന്നും
കാരുണ്യം ചൊരിയും നാഥാ
എന്‍ മനക്കണ്ണാല്‍ ഇന്നു ഞാന്‍ കാണ്മൂ
ചൈതന്യമേറും നിന്‍ രൂപം
ഒരു നോക്കു കാണാന്‍ കനിയൂ