രക്ഷകാ എന്റെ പാപഭാരമെല്ലാം

രക്ഷകാ എന്റെ പാപഭാരമെല്ലാം നീക്കണേ
യേശുവേ എന്നും നീതിമാന്റെ
മാര്‍ഗ്ഗം നല്‍കണേ
ഇടയവഴിയില്‍ നീ അഭയമരുളൂ

ക്രൂശില്‍ പിടഞ്ഞ വേളയില്‍
നാഥന്‍ ചൊരിഞ്ഞ ചോരയില്‍
ബലിദാനമായിതാ - തിരുജീവനേകി നീ
കേഴുന്നൂ ഏകാകി ഞാന്‍
നാഥാ നീ കനിയില്ലയോ
കണ്ണീരും തൂകുന്നിതാ

നീറും മനസ്സിനേകി നീ
സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വാക്കുകള്‍
ശരണാര്‍ത്ഥിയായിതാ
തിരുമുമ്പില്‍ നിന്നു ഞാന്‍
പാടുന്നു ഏകാകി ഞാന്‍
നാഥാ നീ കേള്‍ക്കില്ലയോ
കാരുണ്യം ചൊരിയില്ലയോ