ദൈവസ്നേഹം നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കും

ദൈവസ്നേഹം നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കും ദിവ്യകാരുണ്യമേ
തളരുമെന്‍ മനസ്സിനു പുതുജീവന്‍ നല്‍കും
സ്വര്‍ഗ്ഗീയ ഭോജ്യമേ
മാലാഖമാരുടെ ഭോജനമേ,
സ്വര്‍ഗ്ഗീയ ഭോജനമേ(2) (ദൈവ..)

ക്രോധമോഹമദമാല്‍സര്യങ്ങള്‍ തന്‍
ഘോരമാം അന്ധത നിറയുമെന്‍ മനസ്സില്‍ (2)
ദൈവസ്നേഹത്തിന്‍ മെഴുതിരിനാളം (2)
ദേവാ നീ കൊളുത്തണേ (ദൈവ..)

നിന്നെയുള്‍ക്കൊണ്ടൊരെന്‍ മനതാരില്‍
നന്മകള്‍ മാത്രം എന്നും ഉദിക്കണേ (2)
നിന്നെ അറിയുന്നോരെന്‍ ഹൃദയത്തില്‍ (2)
നാഥാ നീ വസിക്കണേ (ദൈവ..)