ഒരിക്കലും മറക്കുവാന്‍ കഴിയാതെ

ഒരിക്കലും മറക്കുവാന്‍ കഴിയാതെ
യേശുവിന്‍ സാന്ത്വനം മനസ്സില്‍
എത്രയോ ധന്യം എന്റെ ജന്മം
എങ്ങനെ ചൊല്ലും നന്ദി നാഥാ
എന്നെയും കൈക്കൊണ്ടു നീ
ജീവനില്‍ സ്നേഹമായ് മാറി

അപരാധങ്ങള്‍ മൊഴിയും അധരം
അപദാനങ്ങള്‍ വാഴ്ത്തുകയായ്
തിരുനാമത്തിന്‍ നവചൈതന്യം
ഹൃദയം നിറയെ പടരുകയായ്
കാരുണ്യത്തിന്‍ പ്രഭയായ്
കരളില്‍ ഉദയം നല്‍കി

കരചേര്‍ത്തെന്റെ ഉലയും തോണി
കദനക്കടലില്‍ അലയുമ്പോള്‍
നിരുപമമാകും തെളിനീരുറവ
നൊമ്പരമേകും വന്‍മരുഭൂവില്‍
വാത്സല്യത്തോടരികില്‍
വിളിച്ചു കണ്ണീര്‍ മാറ്റി
വിളിച്ചെന്റെ കണ്ണീര്‍ മാറ്റി