ആഴങ്ങള്‍ തേടുന്ന ദൈവം

ആഴങ്ങള്‍ തേടുന്ന ദൈവം
ആത്മാവെ നേടുന്ന ദൈവം
ആഴത്തില്‍ അനന്തമാം ദൂരത്തില്‍ നിന്നെന്റെ
അന്തരംഗം കാണും ദൈവം

കരതെറ്റി കടലാകെ ഇളകുമ്പോള്‍ അഴലുമ്പോള്‍
മറപറ്റി അണയുമെന്‍ ചാരെ
തകരുന്ന തോണിയും ആഴിയില്‍ താഴാതെ
കരപറ്റാന്‍ കരം നല്‍കും ദൈവം

ഉയരത്തില്‍ ഉലഞ്ഞീടും തരുക്കളില്‍ ഒളിക്കുമ്പോള്‍
ഉയര്‍ന്നെന്നെ ക്ഷണിച്ചീടും സ്നേഹം
കനിഞ്ഞെന്റെ വിരുന്നിന് മടിക്കാതെന്‍ ഭവനത്തില്‍
കടന്നെന്നെ പുണര്‍ന്നീടും ദൈവം

മനംനൊന്ത് കണ്ണുനീര്‍ തരംഗമായ് തൂകുമ്പോള്‍
ഘനമുള്ളെന്‍ പാപങ്ങള്‍ മായ്ക്കും
മനംമാറ്റും ശുദ്ധമായ് ഹിമംപോലെ വെണ്‍മയായ്
കനിവുള്ളെന്‍ നിത്യനാം ദൈവം

പതിര്‍മാറ്റി വിളവേല്‍ക്കാന്‍ യജമാനനെത്തുമ്പോള്‍
കതിര്‍ കൂട്ടി വിധിതോതും നേരം
അവനവന്‍ വിതറുന്ന വിത്തിന്‍ പ്രതിഫലം
അവനവനായളന്നീടും ദൈവം