കുഞ്ഞുമനസ്സിന്‍ നൊമ്പരങ്ങള്‍

കുഞ്ഞുമനസ്സിന്‍ നൊമ്പരങ്ങള്‍
ഒപ്പിയെടുക്കാന്‍ വന്നവനാം
ഈശോയേ ഈശോയേ
ആശ്വാസം നീയല്ലോ

കുഞ്ഞായ് വന്നു പിറന്നവന്‍
കുഞ്ഞുങ്ങളാകാന്‍ പറഞ്ഞവന്‍
സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ഒരു പൂന്തോട്ടം
നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കായ് തീര്‍ത്തവനേ
നീ വരൂ നീ വരൂ പൂന്തിങ്കളായ്...
നീ വരൂ നീ വരൂ പൂന്തെന്നലായ്...

തെറ്റു ചെയ്താലും സ്നേഹിക്കും
നന്മകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും
സ്നേഹത്തിന്‍ മലര്‍ത്തേനുണ്ണാന്‍
നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളേ ചേര്‍ത്തവനേ.
നീ വരൂ നീ വരൂ പൂന്തിങ്കളായ്...
നീ വരൂ നീ വരൂ പൂന്തെന്നലായ്...