ഒന്നു വിളിച്ചാല്‍ ഓടിയെന്റെ

ഒന്നു വിളിച്ചാല്‍ ഓടിയെന്റെ അരികിലെത്തും
ഒന്നു സ്തുതിച്ചാല്‍ അവനെന്റെ മനം തുറക്കും
ഒന്നു കരഞ്ഞാല്‍ ഓമനിച്ചെന്‍ മിഴി തുടയ്ക്കും
എത്ര നല്ല സ്നേഹമെന്റെ ഈശോ
ഓ എത്ര നല്ല സ്നേഹമെന്റെ ഈശോ

ഒന്നു തളര്‍ന്നാല്‍ അവനെന്റെ കരം പിടിക്കും
പിന്നെ കരുണാമയനായ് താങ്ങി നടത്തും
ശാന്തിപകരും എന്റെ മുറിവുണക്കും
എത്ര നല്ല സ്നേഹമെന്റെ ഈശോ
ഓ എത്ര നല്ല സ്നേഹമെന്റെ ഈശോ

തന്നെ അനുഗമിക്കാനവന്‍ എന്നെ വിളിക്കും
തിരുവചനം പകര്‍ന്നെന്റെ വഴി തെളിക്കും
ശക്തി പകരും എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും
എത്ര നല്ല സ്നേഹമെന്റെ ഈശോ
ഓ എത്ര നല്ല സ്നേഹമെന്റെ ഈശോ