മനുഷ്യാ നീ മണ്ണാകുന്നു

മനുഷ്യാ നീ മണ്ണാകുന്നു
മണ്ണിലേയ്ക്കു മടങ്ങും നൂനം
അനുതാപ കണ്ണുനീര്‍ വീഴ്ത്തി
പാപ പരിഹാരം ചെയ്തുകൊള്‍ക നീ


ഫലം നല്‍കാതുയര്‍ന്നു നില്‍ക്കും
വൃക്ഷനിരയെല്ലാമരിഞ്ഞുവീഴ്ത്തും
എരിതീയിലെരിഞ്ഞുവീഴും
നീറി നിറം മാറി ചാമ്പലായ്തീരുംദൈവപുത്രന്‍ വരുന്നൂഴിയില്‍
ധാന്യക്കളമെല്ലാം ശുചിയാക്കുവാന്‍
നെന്മണികള്‍ സംഭരിക്കുന്നു, കെട്ട
പതിരെല്ലാം ചുട്ടെരിക്കുന്നു.ആയിരങ്ങള്‍ വീണുതാഴുന്നു
മര്‍ത്ത്യമാനസ്സങ്ങള്‍ വെന്തുനീറുന്നു
നിത്യജീവന്‍ നല്‍കിടും നീര്‍ച്ചാല്‍
വിട്ടു മരുഭൂവില്‍ ജലം തേടുന്നു