കണ്ണുനീര്‍ താഴ്വരയില്‍ ഞാനേറ്റം

കണ്ണുനീര്‍ താഴ്വരയില്‍ ഞാനേറ്റം വലഞ്ഞിടുമ്പോള്‍
കണ്ണുനീര്‍ വാര്‍ത്തവനെന്‍ കാര്യം നടത്തിത്തരും
നിന്‍ മനം ഇളകാതെ, നിന്‍ മനം പതറാതെ
നിന്നോടുകൂടെയെന്നും ഞാനുണ്ട് അന്ത്യം വരെ

കൂരിരുള്‍ പാതയതോ ക്രൂരമാം ശോധനയോ
കൂടിടും നേരമതില്‍ ക്രൂശിന്‍ നിഴല്‍ നിനക്കായ്
(നിന്‍ മനം... )

തീച്ചൂള, സിംഹക്കുഴി, പൊട്ടക്കിണര്‍ മരുഭൂമി
ജയിലറ ഈര്‍ച്ചവാളോ മരണമോ വന്നിടട്ടെ

കാലങ്ങള്‍ കാത്തിടണോ നാഥാ നിന്‍ ആഗമനം
കഷ്ടത തീര്‍ന്നിടുവാന്‍ കാലങ്ങള്‍ ഏറെയില്ല

ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞു ഞാന്‍ ഭാരത്താല്‍ വലഞ്ഞിടുബോള്‍
ദാഹം ശമിപ്പിച്ചവന്‍ ദാഹജലം തരുമേ

ചെങ്കടല്‍ തീരമതില്‍ നിന്‍ ദാസര്‍ കേണതുപോല്‍
ചങ്കിനു നേരെ വരും വന്‍ഭാരം മാറിപ്പോകും