അനന്തസ്നേഹത്തില്‍ ആശ്രയം തേടി

അനന്തസ്നേഹത്തില്‍ ആശ്രയം തേടി
മരിച്ചവനൊരുനാള്‍ തിരിച്ചു വന്നു
അത് സുവിശേഷക്കഥയിലെ ധൂര്‍ത്തപുത്രന്‍

ആ ധൂര്‍ത്തന്‍ ഞാനായിരുന്നു
ആ താതന്‍ ദൈവമായിരുന്നു
ആ പിതൃവാത്സല്യം അലിവോടെയെന്നെ
വഴിനോക്കി നില്‍ക്കയായിരുന്നു

ആ ദിവസം ഇന്നായിരുന്നു
ആ ഭവനം യേശുവായിരുന്നു
സുവിശേഷം കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍
ആത്മാവിലെന്നെ തഴുകുന്ന സ്നേഹമായിരുന്നു