പാപബോധവും പശ്ചാതാപവും

പാപബോധവും പശ്ചാതാപവും
കര്‍ത്താവേ എനിക്കേകണേ
കണ്ണീരോടും വിലാപത്തോടുമെന്‍
പാപം ഞാനേറ്റു ചൊല്ലീടാം

നീതിമാന്യനായ് അന്യരെ താഴ്ത്തി
ദുര്‍വിധികള്‍ ഞാന്‍ ചെയ്യില്ല
പാപകാരണം അന്യരാണെന്ന
ന്യായവാദവും ചെയ്യില്ല

ആത്മവഞ്ചന ചെയ്തു ഞാനെന്റെ
പാപത്തെ പൂഴ്ത്തി വയ്ക്കില്ല
പാപമേതുമേ എന്നിലില്ലെന്ന്
ചൊല്ലും വിഡ്ഢി ഞാനാകില്ല