യേശു നല്ലവന്‍ അവന്‍ വല്ലഭന്‍

യേശു നല്ലവന്‍ അവന്‍ വല്ലഭന്‍
അവന്‍ ദയയോ എന്നുമുള്ളത്
പെരുവെള്ളത്തിന്‍ ഇരച്ചില്‍ പോലെ
സ്തുതിച്ചിടുക നാം അവന്റെ നാമം
ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ
മഹത്വവും ജ്ഞാനവും സ്തോത്രവും ബഹുമാനം
ശക്തിയും ബലവുമെന്‍ യേശുവിന്

ഞാന്‍ യഹോവയ്ക്കായ് കാത്തു കാത്തല്ലോ
അവന്‍ എങ്കലേയ്ക്ക് ചാഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ
നാശകരമാം കുഴിയില്‍ നിന്നും
കുഴഞ്ഞ ചേറ്റില്‍ നിന്നും കയറ്റി.

എന്‍ കാല്‍കളെ പാറമേല്‍ നിര്‍ത്തി
എന്‍ ഗമനത്തെ സുസ്ഥിരമാക്കി
പുതിയൊരുപാട്ടെനിക്കു തന്നു
എന്‍ കര്‍ത്താവിന് സ്തുതികള്‍ തന്നെ

എന്റെ കര്‍ത്താവേ, എന്റെ യഹോവേ
നീ ഒഴികെ എനിയ്ക്കൊരു നന്മയുമില്ല
ഭൂമിയിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരോ
അവരെനിയ്ക്ക് ശ്രേഷ്ഠന്മാര്‍ തന്നെ