എഴുന്നള്ളുന്നൂ രാജാവെഴുന്നള്ളുന്നൂ

എഴുന്നള്ളുന്നൂ രാജാവെഴുന്നള്ളുന്നൂ
നാകലോക നാഥനീശോ എഴുന്നള്ളുന്നൂ
മാനവര്‍ക്കു വരം തൂകി എഴുന്നള്ളുന്നൂ (2)

ബേത്‍ലഹേമില്‍ വന്നുദിച്ചൊരു കനകതാരം
യൂദയായില്‍ കതിരുവീശിയ പരമദീപം(2)
ഉന്നതത്തില്‍ നിന്നിറങ്ങിയ ദിവ്യഭോജ്യം
മന്നിടത്തിനു ജീവനേകിയ സ്വര്‍ഗ്ഗഭോജ്യം

കാനായില്‍ വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയവന്‍
കടലിന്റെ മീതേ നടന്നുപോയവന്‍ (2)
മൃതിയടഞ്ഞ മാനവര്‍ക്കു ജീവനേകി
മനമിടിഞ്ഞ രോഗികള്‍ക്കു സൗഖ്യമേകി

മഹിതലേ പുതിയ മലരുകള്‍ അണിഞ്ഞീടുവിന്‍
മനുജരേ മഹിത ഗീതികള്‍ പൊഴിഞ്ഞീടുവിന്‍ (2)
വൈരവും പകയുമെല്ലാം മറന്നീടുവിന്‍
സാദരം കൈകള്‍ കോര്‍ത്തു നിരന്നീടുവിന്‍