ദൈവസ്നേഹം വര്‍ണ്ണിച്ചീടാന്‍ വാക്കുകള്‍

ദൈവസ്നേഹം വര്‍ണ്ണിച്ചീടാന്‍ വാക്കുകള്‍ പോരാ
നന്ദി ചൊല്ലി തീര്‍ക്കുവാനീ ജീവിതം പോരാ
കഷ്ടപ്പാടിന്‍ കാലങ്ങളില്‍ രക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹമോര്‍ത്താല്‍
എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതിവരുമോ!

സ്വന്തമായ് ഒന്നുമില്ല, സര്‍വ്വവും നിന്‍ ദാനം
സ്വസ്തമായ് ഉറങ്ങീടാന്‍ സമ്പത്തില്‍ മയങ്ങാതെ!
മന്നില്‍ സൗഭാഗ്യം നേടാനായലും,
ആത്മം നഷ്ടമായാല്‍ ഫലമെവിടെ!

സ്വപ്നങ്ങള്‍ പൊലിഞ്ഞാലും, ദുഃഖത്താല്‍ വലഞ്ഞാലും
മിത്രങ്ങള്‍ അകന്നാലും, ശത്രുക്കള്‍ നിറഞ്ഞാലും
രക്ഷാകവചം നീ, മാറാതെന്നാളും
അങ്ങെന്‍ മുന്‍പേ പോയാല്‍ ഭയമെവിടെ!